Skip Navigation
 
 
Bannergrafik (Asnad.org)
 
  صفحه اصلی  
 

فرمان شاه عباس سوم به خليل خان

تاریخ ۱۵ رجب ۱۱۴۴ / 13.1.1732 - 13.1.1732
خلاصه این فرمان برای یک خلیل خان، حاکم و فرمانفرمای عربستان، بختیاری، چهار محال و فریدن صادر شد. معافيت از ماليات براى سيد رمضان و سيد جمال الدين و سيد عبد الکريم از قريه حيدر از قراى مزدج.
نوع سند فرمان
مقوله سند فرامین و رقمها
خط شکسته نستعليق
محل نگهداری Private Archive/Collection
انتشار Garthwaite, Gene. Khans and shahs: A documentary analysis of the Bakhtiyari in Iran. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983 [documents in appendices on microfiche] Appendix I, 2-9
موضوع معافيت از ماليات | طايفه / ايل | بختیاری
اشخاص عباس سوم، شاه
جاها عربستان | فارس | چهار محال | فريدن | میزدج
یادداشت این سند مشکلی چند دارد. گارثوایت مسئله تاریخ، شاه صادر کننده و اصالت سند را در یادداشتهای متن پ.د.ف. بحث می کند. علی بهرامی آسترکی تاریخ سند که گارثوایت به سال ۱۱۴۴ معین کردند درست نمی بیند، و سال ۱۰۴۴ پیشنهد می کند مصطفی علیزاده گل سفیدی می نویسند: "سند مربوط به دوره شاه صفی صفوی است نه شاه عباس دوم شاه عباس دوم در سال 1345 به سلطنت رسید.فرمان توسط شاه صفی در سال1044ه.ق. و به نام خلیل خان استرکی فرمانروای بختیاری،عربستان،چهارمحال و فریدن صادر شده است. پس می توان گفت که فرمان در سال 1044 در زمان سلطنت شاه صفی صادر گردید و چون در سال 1037ه.ق. خلیل خان بختیاری به ریاست ایل بختیاری رسید و تا حدود سال 1070 قمری در این سمت باقی بود،این فرمان به نام وی صادر گردید. اشتباه انتساب این فرمان به شاه عباس دوم و سوم از اینجا ناشی می شود که بعدها شاه عباس دوم در زمان سلطنتش در بالای فرمان( به تصویر اصل فرمان نگاه کنید)توشیحی نوشته و فرمان را مورد تایید خود قرار دادند. در سال 1044ه.ق. شاه صفی پادشاه ایران بود و شاه عباس دوم در سال 1052 بر تخت شاهی نشست و تا 1077 سلطنتش ادامه داشت. شاه عباس سوم در سال 1145 ه.ق. هنگامی که طفلی شیرخواره و شش ماهه بود به مقام سلطنت رسید وایشان در هنگام صدور فرمان هنوز به دنیا نیامده بود" از کمک ایشان بسیار ممنون هستیم.
متن تصحیح
۷ صفحه (PDF 3.3 MB)
تصاوير

پیش نمایش حاضر
بزرگ نمایی

 
  Asnad.org Logo

Digital Persian Archive
info@asnad.org